Renata Daina


Wavy link
cotton fibers
34” x 6” x 4”
2021


© Renata Daina